Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

CHARAKTERYPLUS.PL

 

§ 1. WSTĘP

1. Domena internetowa www.charakteryplus.pl stanowi własność spółki Forum Media Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (Polska), ul. Polska 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, NIP: 7811551223, REGON: 631046924, kapitał zakładowy 300 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: bok@forum-media.pl. Spółka zwana jest dalej Usługodawcą lub Sprzedawcą.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Serwisie.

3. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://e-forum.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.charakteryplus.pl.

2. Abonament –czasowy i płatny dostęp do Serwisu, umożliwiający wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności.

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu.

4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Konta złożyła Zamówienie.

5. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.

6. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu i, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, Klienta oraz zakupionych treści.

7. Konsument – Klient, który składa Zamówienie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą;

8. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu.

9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

10. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonego Abonamentu zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Niezłożenie przez Klienta rezygnacji z dostępu do Serwisu w okresie Dostępu testowego jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia na Abonament miesięczny.

11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, poprzez który dokonywane jest Zamówienie.

12. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.


§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem www.charakteryplus.pl/p/regulamin w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:

a. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;

b. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player;

c. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

2. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies.


§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.

5. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.

7. Użytkownik uzyskujący dostęp do Serwisu w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.


§ 6. DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez otwarcie strony internetowej. Dostęp do treści zawartych w Serwisie objętych Abonamentem możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się w Serwisie i dokonaniu płatności zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Abonamentu. Część treści w serwisie dostępna jest wyłącznie w ramach Abonamentu.

3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.

4. Dostęp do treści zawartych w Serwisie objętych Abonamentem możliwy jest wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

5. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.

6. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.

7. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

a. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;

b. ustalić Hasło;

c. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.

8. Klient składający Zamówienie wyraża zgodę na natychmiastowe udostępnienie zawartości Serwisu i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Natychmiastowe udostępnienie zawartości Serwisu związane jest z rezygnacją Klienta z prawa do odstąpienia od umowy.

9. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie internetowym.

10. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

12. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.

13. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.

14. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.

15. Użytkownik oraz Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów w Serwisie, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail bok@forum-media.pl. W przypadku usunięcia Konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za złożone Zamówienia nie podlegają zwrotowi w całości lub części.

16. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.

17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:

a. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,

b. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,

c. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Serwisu internetowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

18. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

 

§ 7. CENY I PŁATNOŚĆ

1. Wszystkie ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Serwisie.

4. Cena Abonamentu wskazana jest przy składaniu Zamówienia oraz w Serwisie.

5. Cena Abonamentu rocznego płatna jest z góry za cały okres Abonamentu.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za Abonament (na przyszłość) oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Usługodawcy dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ceną.

7. Zmiana ceny Abonamentu miesięcznego może nastąpić w trakcie trwania Abonamentu miesięcznego, z tym zastrzeżeniem że wchodzi ona w życie na początku kolejnego miesiąca następującego po dacie zakomunikowania zmiany ceny. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Klienta po wejściu w życie zmiany ceny oznacza akceptację nowej ceny. Klient, który nie zgadza się na nową cenę Abonamentu miesięcznego ma prawo ją odrzucić poprzez rezygnację z Abonamentu miesięcznego przed wejściem w życie zmian ceny.

8. W zależności od oferowanej przez Usługodawcę opcji, zakup dostępu do Serwisu odbywa się poprzez płatność:

a. jednorazową z czasem dostępu do Serwisu określonym podczas składania zamówienia.Klient ma prawo zrezygnować z subskrypcji Serwisu w każdym czasie poprzez przycisk "Anuluj subskrypcję" w swoim panelu klienta w zakładce "Abonament". W przypadku rezygnacji usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu rozliczeniowego. Usługodawca przekaże Klientowi informację, kiedy nastąpi ostatnia płatność za dostęp do Serwisu.

9. Począwszy od 1 października 2020 r. do każdego Zamówienia Usługodawca wystawia elektroniczną fakturę VAT, którą przesyła na adres e-mail Użytkownika. Do tego czasu, jeżeli Użytkownik nie otrzymał automatycznie faktury powinien napisać w tej sprawie do Usługodawcy na adres bok@forum-media.pl.

10. Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie w Serwisie lub opłacając fakturę pro forma.

11. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

12. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU SA przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

13. Przy płatności kartą płatniczą Klient powinien przy składaniu Zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również autoryzować kartę.

14. Potwierdzenie płatności dokonanej przy pomocy karty płatniczej zapewnia operator płatności elektronicznej za pośrednictwem którego dokonano zapłaty.

15. Usługodawca w Serwisie udostępnia Klientom odpowiedni link do dokonania płatności za Zamówienie.

16. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayU.pl.

17. Klient po kliknięciu linka transakcji jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu PayU.pl

18. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności realizowanej za pośrednictwem systemu PayU.pl Usługodawca może ponowić próbę obciążenia karty, nie częściej jednak niż 1 raz dziennie przez maksymalnie 31 dni od dnia Zamówienia lub rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

19. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę pełnej zapłaty od Klienta, Usługodawca może zawiesić udostępnienie wykupionych treści szkoleniowych do czasu otrzymania zapłaty.

20. Nieuregulowanie płatności za dostęp do Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji Serwisu. Zakup dokonany za pośrednictwem Formularza Zamówienia pozostaje w mocy i stanowi prawne zobowiązanie do dokonania płatności za zakupioną usługę.

21. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Klientowi umowy o Abonament miesięczny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

 

§ 8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Użytkownik, który chce uzyskać dostęp do treści zawartych w Serwisie objętych Abonamentem dokonuje Rejestracji w Serwisie, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza oraz uiszcza opłatę przy użyciu dostępnej formy płatności.

2. Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza.

4. W Formularzu Użytkownik wskazuje dane Klienta,

5. Po wypełnieniu Formularza Użytkownik wybiera przycisk „Dokonaj płatności”.

6. Nie jest możliwe złożenie Zamówienia bez wypełnienia Formularza.

7. Dostęp do Serwisu Klient uzyskuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.


§ 9. REKLAMACJA

1. Klient może w dowolnym momencie złożyć reklamację do Usługodawcy odnośnie sposobu funkcjonowania Serwisu lub realizacji płatności za Zamówienie.

2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta na swoim Koncie.


§ 10. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od:

 

Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – prowadzenie Konta:

a. Klient może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

b. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 

Zamówienia:

a. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym tj. o treści zawarte w Serwisie nie przysługuje Klientowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

b. W przypadku, gdy nie znajduje zastosowania art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

c. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej poprzez Zamówienie w terminie 14 od dnia złożenia Zamówienia.

d. Konsument składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

e. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

2. W razie odstąpienia od Umowy umowa jest uważana za niezawartą.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Konsumenta do złożenia Zamówienia. Konsument może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności.


§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Klientów.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.

3. Jakość treści zawartych w Serwisie może być uzależniona od urządzenia za pomocą, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu jak też od jakości i parametrów technicznych połączenia internetowego.

4. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Serwisu, zgłasza ten fakt Usługodawcy za pomocą Formularza Kontaktowego albo mailowo na adres bok@forum-media.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.


§ 12. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne, wideo, audio oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.

2. Serwis, jak też poszczególne jego elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych lub prywatnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

3. Materiały i zasoby, zawarte w Serwisie, w tym w szczególności opracowania tekstowe, filmy, opracowania audio mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp. Użytkownik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na użytek swojej firmy/organizacji, ale bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

4. Wykupienie dostępu do Serwisu oznacza udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta licencji na wykorzystywanie materiałów i zasobów zawartych w Serwisie przez okres właściwy dla wybranego przez Klienta wariantu Abonamentu. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do Serwisu.

5. Zasady korzystania z utworów w sposób wykraczający poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.


§ 13. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia lub wycofania usług w Serwisie, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.

2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Serwis do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.

4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Serwisu ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.

5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.

2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

3. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Serwisu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.